top of page

THE GAME CIRCLE

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

THE GAME CIRCLE (Bundan sonra “The Game Circle" veya "Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

   1. Veri Sorumlusu

The Game Circle olarak (Bundan sonra “GC” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

   2. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, fiziksel mekân güvenliği, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

   3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

• İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

• Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

• Mal ve hizmet satış süreçleri kapsamında lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

   4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde anlaşmalı mali müşavirlik firması, noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

• Mal ve hizmet satış süreçleri kapsamında, sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı lojistik firmasıyla paylaşılabilecektir.

   5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

• E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan formların doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

• Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.

• Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.

   6. Yurt Dışına Aktarım

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

   7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

info@thegamecircle.com şeklindeki kayıtlı elektronik posta adresimiz üzerinden,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle thegamecircleofficial@gmail.com elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

EK- AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerimin, İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle bu sistemler aracılığıyla yurt dışına aktarılmasına,

Evet, onay veriyorum ☐                                           Hayır, onay vermiyorum ☐

 

Adı-Soyadı:

Tarih:

bottom of page